Logo Sindbad przewozy autokarowe
Bilety autokarowe Sindbad
0048 77 555 41 80
Poniedzialek - Sobota 9:00 - 21:00
Niedziela 10:00 - 21:00

Dlaczego firma przewozowa Sindbad

  • Największa firma przewozowa mająca wieloletnie doświadczenie w przewozach pasażerskich po całej Europie.
  • Niskie ceny biletów - atrakcyjne w stosunku do konkurencji.
  • Największa siatka połączeń autokarowych.
  • Fachowy i miły personel z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży biletów autokarowych.
  • Bezpieczeństwo transakcji podczas zakupu biletu.
  • Dostępne w systemie połączenia międzynarodowe do miast w całej Europie.

Regulamin portalu internetowego www.bilety-autokarowe-sindbad.pl

Art. 1. Definicje
1.1. Portal – serwis internetowy www.bilety-autokarowe-sindbad.pl. Właścicielem Portalu jest jest MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK z siedzibą w Raciborzu, 47-400, przy ul. Plac Dworcowy 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000008752, NIP 6391001075, REGON: 272024107. Nazwa oraz treści Portalu podlegają ochronie prawnej.
1.2. Klient – osoba korzystająca z Portalu, Telefonicznego Centrum Obsługi. Klient może być także określany jako Pasażer.
1.3. Rezerwacja – zamówienie biletu powodujące zarezerwowanie miejsca w autokarze.
1.4. Zakup biletu – opłacenie rezerwacji przez Klienta. Bilet zostaje wystawiony z chwilą zaksięgowania wpłaty.
1.5. Bilet – bilet autokarowy zakupiony w Portalu.

Art. 2. Postanowienia ogólne
2.1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
2.2. Każdy Klient zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.3. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez podmioty trzecie a dostępnych w Portalu jest transakcją jednostkową i podlega warunkom ustalonym przez te podmioty.
2.4. MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK działa w charakterze agenta tych linii autokarowych – podmiotami świadczącymi usługi autokarowe wobec Klienta oraz ponoszące odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi przewozu będą konkretne linie autokarowe w imieniu i na rzecz których działa MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego jak również na bilecie doręczonym Klientowi.
2.5. Stronami umowy przewozu jest zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca świadczący usługi przewozu autokarowego będące przedmiotem umowy oraz Klient. Zawierane za pośrednictwem portalu www.bilety-autokarowe-sindbad.pl umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców z którymi umowę zawiera Klient i taryf autokarowych tych przewoźników.

Art. 3. Bilet
3.1. Bilet jest imiennym dokumentem upoważniającym do przejazdu na wybranej trasie, w wybranym terminie, z wybranym przewoźnikiem autokarowym.
3.2. Każdy bilet na przejazdy dłuższe niż 50 km jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów prawa.

Art. 4. Rezerwacja
4.1. Rezerwację Bilet w Portalu można złożyć następująco:
- drogą elektroniczną : w Portalu www.bilety-autokarowe-sindbad.pl, przy pomocy systemu rezerwacyjnego Voyager,
- telefonicznie : pod numerem 00 48 77 555 41 80,
- drogą elektroniczną : poczta elektroniczna (e-mail) pod adresem bilety@24lastminute.pl.
4.2. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne z poświadczeniem, że Klient jest osobą pełnoletnią. W sytuacji Rezerwacji Biletu dla osoby lub osób niepełnoletnich, prosimy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi dla okazania zgody od osoby dorosłej będącej opiekunem. Poszczególne firmy przewozowe mają własne regulaminy określające warunki przewozu osób niepełnoletnich.
4.3. Gdy zaksięgowana zostanie wpłata przez Klienta - Bilet jest sprzedany. W sytuacji gdy została wpłacona niepełna kwota przez Klienta, jest zobowiązany do uregulowania całej kwoty. W sytuacji nieuiszczenia dopłaty następuje anulacja rezerwacji i zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta.
4.4. Bilety mogą być zakupione drogą elektroniczną płatnością online :
- z użyciem kart Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
- ePrzelewem.
Gdy Klient wybierze płatność karta lub ePrzelewem powinien dokonać płatności do 15 minute od złożenia rezerwacji, po tym czasie gdy nie zostanie płatność dokonana rezerwacja jest automatycznie anulowana. Gdy wpłata zostanie zaksięgowana Bilet jest wystawiany i wysłany do Klienta. Przy zakupie Biletu drogą elektroniczną przy pomocy systemu rezerwacyjnego Voyager bilet wysyłany jest e-mailem, w postaci gotowej do wydrukowania.
4.5. Płatności przy zakupie Biletu telefonicznie:
Gdy zamówienie Biletu jest telefoniczne płatności można dokonać przy pomocy:
- przelewu bankowego.
W przypadku rezerwacji telefonicznej lub przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail), Bilet jest wysyłany drogą elektroniczną na podany adres e-mail, jest również możliwość odbioru Biletu w autokarze, jeżeli Klient sobie tego zażyczy.

Art. 5. Zwrot i edycja biletu
5.1. Użytkownik ma prawo do zwrotu zakupionego w naszym Portalu Biletu autokarowego lub dokonać zmiany na zakupionym Bilecie, ważne aby zwrot lub też zmiana nastąpiła przed dniem określonym jako data wyjazdu oraz zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie autokarowym a ustalona bezpośrednio przez linie autokarowe w regulaminie, z którym Klient ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu. Zwrot biletu autokarowego wiąże się z potrąceniem części opłaty (odstępnego), wysokość odstępnego określona jest przez linię autokarową. W przypadku braku zgody odnośnie zwrotu pomiędzy osobami wskazanymi jako podróżni na biletach autokarowych decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za bilet (bilety), chyba, że przy zamówieniu biletu w sposób wyraźny wskazano osoby płacące za poszczególne bilety w ramach jednej rezerwacji.
5.2. Zakupiony Bilet w Portalu Klient może samodzielnie edytować zmiany lub zwrócić używając narzędzi w Portalu przy pomocy systemu rezerwacyjnego Voyager. Za pomocą danych z zakupionego Biletu Klient może zalogować się do systemu.
5.3. Zmiany na Bilecie lub zwrot Biletu który został zakupiony telefonicznie będą realizowane przez Pracowników Portalu zgodnie z regulaminem wybranego przewoźnika, gdy taką dyspozycję otrzyma od Klienta. W celu dokonania zmian, Klient może skontaktować się z pracownikiem biura obsługi Portalu, zmiany zostaną naniesione na Bilecie w godzinach pracy biura obsługi Portalu.
5.4. Każda zmiana na bilecie dokonywana online przez Klienta jest realizowana w chwili jej zatwierdzenia przez Klienta (w przypadku edycji lub zwrotu online) lub w Telefonicznym Centrum Obsługi Portalu (w przypadku edycji lub zwrotu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi).
5.5. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Klientowi za zwracany bilet autokarowy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta lub na rachunek karty płatniczej Klienta w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Portal dyspozycji zwrotu.

Art. 6. Reklamacje
6.1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres korespondencyjny Max Spółka Jawna Majchrzak, Plac Dworcowy 1, 47-400 Racibórz. Rozpatrywane będą reklamacje dotyczące biletów zakupionych w Portalu.
6.2. Reklamacje powinny zawierać numer biletu, dane Klienta (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy), nazwę przewoźnika, datę przejazdu oraz numer linii.
6.3. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez organizatora imprez turystycznych lub innego usługodawcę.
6.4. Max Spółka Jawna Majchrzak wskazuje, iż w przypadku gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Klientem, gdy w treści złożonej do Max Spółka Jawna Majchrzak reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi.

Art. 7. Postanowienia końcowe
7.1. Max Spółka Jawna Majchrzak zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225). Stosownie do treści art. 7 ust.1 oraz art. 10 ust. 3 pkt 1 (ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) który stanowi, iż „Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach (…) co do 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1” – należy wskazać, iż usługa Max Spółka Jawna Majchrzak polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Klientów usług u innych podmiotów w związku z czym jest ukończona przed upływem terminu wskazanego w ustawie.
7.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Portalu.

Nasze biuro
Kontakt
 
Popularne kierunki
Berlin
Hamburg
Leverkusen
Amsterdam
Copyright © 2012-2017 www.Bilety-Autokarowe-Sindbad.pl